Tên tài khoản :
Mật khẩu :

© => Quên mật khẩu
© => Đăng ký
Bảng Xếp Hạng đẳng cấp nhân vật
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Cấp Độ  Điểm Tặng Hiện Có 
 1
NhãBångDi  100  700
 2
ZxLovexZ  100  1000
 3
Oke  100  900
 4
LaPhøgHoàg  100  200
 5
Nh¤t  100  2100
 6
H÷aLi­u  100  100
 7
Phong  100  200
 8
Nh¸  100  800
 9
SangQng  100  0
 10
PháLàng  100  0
X